Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Vital Voice, gevestigd te Deventer, KvK-nummer 71938931, wordt aangeduid als coach of als Vital Voice genoemd.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als klant.
 3. Met aanbod wordt bedoeld, alle diensten, producten en leveringen van Vital Voice.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld, de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 5. Met ‘schriftelijk’ wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijkgesteld kunnen worden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens coach, waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vital Voice, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van klant binden Vital Voice niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en ondertekende versie van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: De overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het schriftelijk accepteren en aanvaarden van het aanbod betekent dat de klant gebonden is en dat een overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Na het aanvaarden van het aanbod, ontvangt de klant een (digitale) bevestiging. De klant dient de bevestiging alsmede de factuur direct na ontvangst op onjuistheden te controleren. De klant dient eventuele onjuistheden altijd schriftelijk kenbaar te maken, uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van de start van het aanbod.
 4. Met het aanvaarden van het aanbod stemt de klant in met deze algemene voorwaarden en met de verzorging van het aanbod door Vital Voice.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle werkzaamheden die door Vital Voice worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Coach is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 2. Coach zal klant nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Klant dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 3. Vital Voice kan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden betrekken.
 4. Het aanbod is niet overdraagbaar op derden en kan dus alleen gevolgd worden door de persoon genoemd op de factuur.
 5. Van de klant wordt volledige inzet en deelneming verwacht en neemt verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaat.

 

Artikel 5: Wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst overgaan, indien Vital Voice dit noodzakelijk acht.
 2. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming Vital Voice.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Coach stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vital Voice een verzoek tot wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Vital Voice heeft dan recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden op grond van de oorspronkelijke overeenkomst.
 5. Indien de overeenkomst, na de totstandkoming hiervan, door Vital Voice niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, heeft Vital Voice het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
 6. Indien de wijzing en/of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Vital Voice kan worden toegerekend, dan zal Vital Voice geen meerkosten in rekening brengen.
 7. Vital Voice kan in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere coaches, werkzaamheden annuleren, verplaatsen of deze samenvoegen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 8. Bij ziekte en/of uitval van een coach zal Vital Voice de overeengekomen werkzaamheden in overleg verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen worden teruggestort.
 9. Coach is gerechtigd de inhoud van haar aanbod uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 

Artikel 6: Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, materialen en/of informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens ten alle tijden vertrouwelijk behandelen zoals is vastgesteld in het privacy beleid van Vital Voice.
 3. Klant vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Indien de klant de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vital Voice verstrekt, heeft Vital Voice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende gebruikelijke tarieven bij de cursist in rekening te brengen.
 5. De klant draagt er zorg voor dat de verstrekte gegevens, materialen en informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Vital Voice is nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 6. Klant is verplicht om eventuele blessures, zwangerschap, lichamelijke, emotionele of psychische klachten te melen aan coach.

 

Artikel 7: Opzegging/annulering

 1. Vital Voice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 2. De klant de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 3. Na het sluiten van de overeenkomst Vital Voice ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. Een van de partijen komt te overlijden.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vital Voice op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Vital Voice de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. In geval van onder curatele stelling, surseance van betaling of faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid van de klant waardoor klant niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft Vital Voice het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
 8. Opzeggen/annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering voor aanvang van een pakket/eerste werkzaamheden is klant gehouden 30% van het geoffreerde bedrag te voldoen.
 9. Bij annulering van een overeenkomst, door klant, in het midden van een pakket/werkzaamheden is klant gehouden de ontvangen werkzaamheden te voldoen. De gemaakte kosten en gewerkte uren worden bij annulering onmiddellijk opeisbaar door coach.
 10. Coach heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 11. Het is niet mogelijk om aangeschafte materialen en/of digitale producten te ruilen en/of te retourneren.
 12. Een losse geplande sessie kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Bij annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Een verplaatste sessie dient te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats te vinden.
 13. Indien Vital Voice een locatie heeft gehuurd en deze niet meer kosteloos geannuleerd kan worden, dan is Vital Voice gerechtigd deze extra kosten volledig in rekening te brengen bij de klant.

 

Artikel 8: Betalingen en tarieven

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd, ontstaat direct een betalingsverplichting.
 2. De frequentie waarmee gefactureerd zal worden wordt door partijen overeengekomen.
 3. Betaling dient steeds, zonder aftrek, korting of schuldverrekening in Euro’s te geschieden door overmaking op de op de factuur aangegeven bank-of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Coach heeft het recht de vergoedingen van haar aanbod aan te passen. Deze aanpassingen gelden niet voor de klant die al een aanbod heeft aangeschaft.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Coach geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij de klant.
 3. Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke verband houdt met de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Vital Voice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een sessie/evenement.
 5. Vital Voice is niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van (veiligheids-) voorschriften door de klant.
 6. Elke aansprakelijkheid van Vital Voice vervalt na één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of na het ontstaan van schade. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 7. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming, dient de klant Vital Voice hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 8. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst en vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derde die verband houden met de door coach geleverde diensten, werkzaamheden en producten. Coach is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van klant tijdens en na afloop van de overeenkomst. Klant maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor volledige verantwoordelijkheid.
 9. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt het schadebedrag niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door coach in rekening is gebracht.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vital Voice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vital Voice niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van coaches, brand, bedrijfs-en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Vital Voice ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door klant.
 2. Indien Vital Voice als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling van de overmacht door Vital Voice en indien de periode lange duurt dan 30 (dertif) dagen gerechtigd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte/werkzaamheden te beëindigen.
 3. In dit geval van overmacht is de klant niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
 4. In geval van overmacht behoudt Vital Voice het recht op betaling van de eventueel reeds geleverde werkzaamheden.
 5. Vital Voice is, zodra de overmacht intreedt, bevoegd al hetgeen de klant reeds verschuldigd is te factureren.

 

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Indien de wet niet anders voorschrijft, is Vital Voice gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens welke aan haar door de klant zijn of worden verstrekt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan de klant aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn. Vital Voice zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.
 2. De werkzaamheden en coaching zijn vertrouwelijk van aard. Vital Voice zal daarom nimmer de inhoud van de sessie en/of de prestaties van de klant met anderen delen, anders dan na toestemming van de klant.

 

Artikel 12: Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de coach. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.
 2. Coach dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsplicht niet op.

 

Artikel 13: Social Media code

 1. Indien de klant een uiting over Vital Voice doet in of op een publicatie, website, social media of overige media, dient de klant zich te houden aan de volgende richtlijnen van Vital Voice:
 2. Transparatie; de klant dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert;
 3. Respect; indien de klant namens of over Vital Voice publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vital Voice verkregen te hebben;
 4. Verantwoordelijk; de klant dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware;
 5. Zekerheid; bij twijfel dient de klant Vital Voice te raadplegen;
 6. Bewustzijn; de klant dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

 

Artikel 14: Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin coach is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.